Головна Література Василь Симоненко
 

Пошук по сайту

От партнёров

Вивчаємо англійська мова з методичним порталом.

Замовити роботу

Замовити роботу

Это интересно

 

Сейчас 165 гостей онлайн

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Біографія

(1935 -1963)
Псевдонiми 
В. Щербань, С. Василенко, Симон

.

 


ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
 

Василь Симоненко народився в с Бiïвцi Лубенського р-ну на Полтавщинi 8 сiчня 
1935 р. Рiс без батька, мати працювала в колгоспi. Протягом 1942
1952 pp. майбутнiй поет навчався в школi: 4 класи 
у Бiïвцях (1942
1946), решта 
у сусiднiх селах Єнькiвцях (1946
1947) i Тарандинцях (1947
1952). У 1952 р. закiнчив iз золотою медаллю середню школу в Тарандинцях, 
вступив на факультет журналiстики Киïвського унiверситету iменi Т. Шевченка. 
Брав участь у лiтературнiй студiï iменi Василя Чумака (СIЧ).

У 1957
1960 рр. працював у газетi "Черкаська правда", потiм, у 1960
1963 pp.,
у газетi "Молодь Черкащини", власним кореспондентом "Робiтничоï газети", а також займався лiтературною творчiстю.
1962 р. Василь Симоненко став членом СПУ. Вiн планував вступати до аспiрантури Iнституту лiтератури АН УРСР, вийшла єдина його прижиттєва збiрка "Тиша i грiм".

У серединi 1962р. поета жорстоко побили працiвники мiлiцiï залiзничноï станцiï iм. Т. Шевченка (м. Смiла). У зв'язку з тим, що влада всiляко 
боролась з Василем Симоненком, можна зробити висновок, що це побиття не було випадковим.
13-го грудня 1963р. поет помер у черкаськiй лiкарнi (за офiцiйною версiєю, вiд раку), похований у Черкасах.
У 1964р. вийшла посмертна збiрка "Земне тяжiння" (книгу було висунуто на здобуття Державноï премiï УРСР iм. Т.Г. Шевченка 1965р. (посмертно), але 
лауреатом того року став М. Бажан). Минуло 15 рокiв офiцiйного забуття поета i у 1981 р. з'явилася книга вибраного "Лебедi материнства" з передмовою Олеся 
Гончара.
Василевi Симоненковi посмертно присуджено Державну премiю Украïни iменi Т. Шевченка, у 1995 р.
Навколо причин смертi В. Симоненка ходило чимало чуток. Пiзнiше В. Онойко згадував, що пiсля звiстки про затримання Симоненка за ним дозволили приïхати тiльки пiсля того, як у справу втрутився секретар Смiлянського мiськкому партiï. Коли Василь "сiв на переднє сидiння поруч з шофером, повернувся до нас i закотив рукава сорочки:Ось, подивiться...
Ми жахнулись: всi руки були в синцях.
А на тiлi, здається, нiяких слiдiв. Хоча били. Чим били, не знаю. Якiсь товстi палицi, шкiрянi i з пiском, чи що. Обробили професiйно. I цiлили не по м'якому мiсцю, а по спинi, попереку. [...] Коли везли туди (до камери), погрожували: ну, почекай, ти ще будеш проситися, на колiнах повзатимеш". Проте офiцiйною версiєю смертi 28-рiчного поета так i залишилось повiдомлення про рак.
Протягом короткого життя В. Симоненко написав поезiï, провiдною темою яких є любов до рiдноï землi, вiдповiдальнiсть за ïï долю, новели, 
пробував створити кiносценарiй зi студентського життя, став автором численних статей, театральних i лiтературних рецензiй, створив три казки для дiтей i дорослих: "Цар Плаксiй i Лоскотон", "Подорож в краïну Навпаки", "Казка про Дурила". У виданих одразу по ïх написаннi двох вiршованих казках для дiтей iдеологiчнi наглядачi не побачили "крамоли", хоч i "Цар Плаксiй та Лоскотон", i "Подорож у Краïну Навпаки" теж можна розглядати як своєрiдно адаптовану для дитячого сприйняття варiацiю "антидеспотичноï" теми.
Протягом п'ятнадцяти рокiв забороняли видання творiв В. Симоненка: пiдготовлене видавництвом "Молодь" "Вибране" поета "розсипали й по-живому шматували". Нарештi з горем та iнквiзиторським редагуванням 1981 р. вийшли його "Лебедi материнства". 
Твори Симоненка не друкувалися, а академiк Шамота все одно застерiгав: "Чимало в його доробку було незрiлого, iдейно нечiткого, не раз поет припускався перебiльшеного чи спотвореного вияву нацiональних почуттiв... Пiдносити творчiсть Симоненка як взiрець для лiтературноï молодi, мiряти Симоненком iнших поетiв, видавати його за приклад мужностi це треба рiшуче вiдкинути".

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Проте не жовч i ненависть народжують поета. Поета народжують гнiв i любов. Гнiв i любов народили Василя Симоненка. Великий, праведний гнiв проти приниження людини, знищення ïï людськоï гiдностi. Тому, можливо, центральною в творчостi поета вважається патрiотична тема  любовi до Украïни, ïï безталанного народу (i в цьому пряме продовження шевченкiвських традицiй), поєднана з iдеєю самоцiнностi, неповторностi людського "я". Сонет "Я" написано 1955р., задовго до вiдомого однойменного вiрша "Я": "Ми не безлiч стандартних "я", А безлiч всесвiтiв рiзних".

Тодi ж, у студентськi роки, буквально напередоднi офiцiйного "розвiнчання культу особи", з'явився ще один сонет "Поет" (3.2.1956, опублiкований тiльки 1988р.), де є й такi промовистi рядки:
"Не пiддавшись зарiбку легкому, Я не прислужував нiколи i нiкому".
А поетичнi шедеври "Ти знаєш, що ти людина...", "Де зараз ви, кати мого народу?..", "Украïнi", "Задивляюсь у твоï зiницi..." (рукописна назва "Украïнi"), "О земле з переораним чолом...", "Земле рiдна! Мозок мiй свiтлiє..." 
Ї нiби фрагменти однiєï виболеноïдуми про долю народу, синiвську вiдданiсть йому, готовнiсть до самопожертви задля його визволення й розквiту. Не дивно, що саме цi вiршi зазнали найбiльших цензурних та редакторських втручань (а часом  i авторських пом'якшень). Написанi з позицiй морального максималiзму, твори В. Симоненка не могли бути надрукованi навiть у перiод "хрущовськоï вiдлиги". 
Повiсть "Огуда", вiдома в рiзних варiантах (частина ïï публiкувалася i як оповiдання), художньо пiдтверджує, що психологiчно (як i фiзично) В. Симоненко зазнавав пильноï уваги охоронцiв режиму. Пiсля його смертi незавершеним лишився кiносценарiй "Бенкет небiжчикiв". Проза В. Симоненка, своєрiдна й багатообiцяюча, є прямою попередницею новелiстики Григора Тютюнника, вона заслуговує на почесне мiсце в контекстi розвитку епiчного свiтовiдображення свого часу. У дитячiй, на перший погляд, казцi "Цар Плаксiй та Лоскотон" розповiдається про красиву краïну з трагiчною назвою "Сльозолий",  якою править цар Плаксiй, якому радiсть приносили тiльки людськi сльози:
Хто смiявсь

Ї вони хапали I нагайками шмагали.Так що в царствi тому скрiзь Вистачало плачу й слiз. .
Але, як i в будь-якiй казцi, злий цар боïться за трон i свою владу, тому що вiдчуває себе безпорадним перед силами добра. Так i тут, Плаксiй боïться i ненавидить Лоскотона за те, щоВiн приходив кожний вечiр 
Хай чи дощ iде, чи снiг 
До голодноï малечi I усiм приносив смiх.
Довго цар мрiяв спiймати й покарати Лоскотона, аж нарештi пiдступний капiтан Макака схопив захисника знедолених, коли той мiцно спав. Лоскотона кидають за грати. Але поки царськi пiдлеглi святкували весiлля капiтана Макаки з дочкою царя, батраки й робiтники врятували свого захисника Лоскотона. З'явившись у царському палацi, Лоскотон залоскочує царя на смерть, виганяє його дочок i синiв за межi царства.
Так веселий Лоскотон Розвалив поганський трон. Сам же вiн живе й понинi, Дiтямносить щирий смiх В розмальованiй торбинi, В пальцях лагiдних своïх.
Отже, як i будь-яка казка, оповiдь завершується перемогою добра над злом. Але незвичайнiсть цього твору полягає в тому, що казка В. Симоненка "Цар Плаксiй та Лоскотон" насправдi критикує тоталiтарний лад у державi, а значить, зважаючи на час написання твору i на характер усiєï творчостi поета, дає право стверджувати, що красива краïна, де ллються сльози, Украïна. А оптимiстичний фiнал казки дає надiю, що колись i ця краïна також стане щасливою.

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
ОСНОВНI ТВОРИ:


Казки "Цар Плаксiй та Лоскотон", "Казка про Дурила", "Подорож в Краïну 
Навпаки", збiрки поезiй "Тиша i гром", "Земне тяжiння", "Лебедi материнства", 
збiрка оповiдань i новел "Вино з троянд".

 
додати

Комментарии 

 
0 #180 DennisEvism 2018-12-13 01:30 Пункт секционирования 6-10кв, Ктп комплектные трансформаторны е подстанции москва, Производство ктп москва и т.п. Вы найдете на нашем специализирован ном сайте: http://sviloguzov.ru/ - Добро пожаловать! Цитировать
 
 
0 #179 DennisEvism 2018-12-11 23:48 2ктпн1000ква Ктп типа Сэндвич Ктп 10/25/0.23ква Ктп 10/10/0, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫ Е ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и многое другое на: http://sviloguzov.ru/ - Здесь есть то, что Вам нужно! Цитировать
 
 
0 #178 DennisEvism 2018-12-09 16:38 Пункт Коммерческого Учета электроэнергии Столбовой ПСС-10-ПУ, Ктп комплектные трансформаторны е подстанции москва, Производство ктп москва и др. - Добро пожаловать!http s://sviloguzov.ru/ Цитировать
 
 
0 #177 DennisEvism 2018-11-25 06:02 Столбовые ктп25ква Мачтовые ктп25ква, КТП КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫ Е ПОДСТАНЦИИ москва, Производство ктп москва и не только на нашем специализирован ном сайте: http://sviloguzov.ru/ - Вы нашли то, что искали! Цитировать
 
 
0 #176 Bobcatser 2018-10-31 08:36 http://121.127.250.73/home.php?mod=space&uid=2268315

В этом году компания Bobcat отмечает 60-летие!

Интересное выражение встретил:)
«Доброе утро!» — Это когда на часах 11:00, на календаре лето, а за окном — Средиземное море…
Цитировать
 
 
0 #175 RaiwiTancy 2018-10-24 14:23 Первосортные проститутки с нашего сайта удивят вас откровенной прелюдией и покажут вам всё, на что они способны в сексе. Девочки по вызову знают толк в сексе и готовы развлечься в любое время.

Закажите молодых куртизанок на яхту и займитесь сексом
Снимите страстных путан и утолите сексуальные желания
Достоверные анкеты жриц любви для заманчивого интимного отдыха

Реальные профили путан для лучшего сексуального досуга
Подлинные данные ночных бабочек для несравненного интимного отдыха
Подлинные профили любовниц для качественного влечения

http://prostitutki-orla.party/serv_na-grud/
http://prostitutki-orla.men/services_eskort/
http://prostitutki-dzherzhynska.win/

wK25z$bdx1E==
Цитировать
 
 
0 #174 Tojmwyboulk 2018-09-18 16:03 Огромный выбор новых игровых автоматов от топовых разработчиков гарантирует вам хорошее времяпровождени е. Играйте совершенно бесплатно, используйте бонусные предложения и выигрывайте реальные деньги!

Снимайте монеты в топовых игровых слотах вулкан бесплатно онлайн
Выигрывайте кэш в признанных игровых слотах без ограничений онлайн
Выигрывайте бонусы в лучших игровых автоматах без процентов

Выводите бабло в востребованных игровых автоматах без процентов online
Зарабатывайте валюту в востребованных игровых автоматах бесплатно
Выводите деньги в трендовых казино бесплатно

http://fxkonkurs.ru/
http://igrovyeavtomaty777.men/
http://igrovyesloty.bid/

%zf7u2Q5gkR
Цитировать
 
 
0 #173 JabeesGligh 2018-09-18 12:27 Продажные ночные бабочки на нашем сайте с любовью сделают качественный минет без презерватива. Наша проститутка реализует все Ваши сексуальные фантазии.

Вызови молодую эскортницу для необычных ощущений на ночь
Закажи страстную проститутку для приятного отдыха на час
Подбери озорную путану для оргий с друзьями на вечер

Закажи полную путану для приятного отдыха на выезд
Подбери игривую путану для острых ощущений по вкусу
Закажи проверенную шлюху для приятного времяпрепровожд ения на час

http://kurgan.prostitutki.camp/88_vika/
http://novorossiysk.prostitutki.bid/girls-services/glubokij-minet/
http://surgut.prostitutki.bid/girls-services/zolotoj-dozhd-vydacha/

Yy^3oax2f6P
Цитировать
 
 
0 #172 Bobcathen 2018-09-17 13:25 Основные плюсы погрузчиков DISD
Помимо очевидных достоинств по качеству также стоимости весь специальная строительная техника данного бренда отличается максимальной производительно стью. Спецтехника южнокорейского бренда достаточно эффективная. Надежность техники обеспечена улучшением технических характеристик в свой черед совершенствован ием до того времени существующих погрузчиков. Конструкция погрузчика рассчитана на долгосрочную работу. Спецтехника проста в эксплуатации, к тому же эксплуатационны е затраты совсем приемлемы.
Две модели DISD - это DISD SD200 в свой черед DISD SD300
Цитировать
 
 
0 #171 LoubrisTancy 2018-09-13 15:46 Сексуальные куртизанки ждут Вас в нашем сервисе. Vip шлюхи подарят вам наслаждение, о котором вы и не мечтали. Выбирайте девушку и кончайте сколько влезет

Вызовите элитных куртизанок в сауну и получите неописуемые ощущения
Подлинные данные любовниц для лучшего постельного досуга
Позовите сочных блядей на хату и утолите сексуальные мысли

Закажите опытных девушек на работу и займитесь страстным сексом
Закажите худых блядей в тачку и получите неописуемые ощущения
Позовите игривых девушек на яхту и выразите свои животные чувство

http://prostitutki-kostromy.win/serv_strapon/
http://prostitutki-ufy.men/services_igrushki/
http://prostitutki-arhangelska.party/albina

wK25z$bdx1E
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить